കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്ക്‌ നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം, യുവാക്കൾക്ക് ഒരു ഇമോഷണൽ ത്രില്ലർ, ഉടൻ വരുന്നു " ജോണ്‍ പോൾ. John Paul Vaathil Thurakkunnu Malayalam Movie Trailer 2014. John Paul Vaathil Thurakkunnu is a Malayalam Emotional Thriller movie directed by Chandrahasan. Starring Deepak Parambol,Darshana,Sudip,Vishnu. Rappelling expert Chandran guides Deepak in his first downhill rappelling at Parunthumpara. Find the exclusive making footage of John Paul. John Paul Vaathil Thurakkunnu is also known as JPVT, is a Malayalam emotional-thriller directed by movie is based on Punathil. John Paul Vaathil Thurakkunnu (2014. New song from John Paul Vaathil Thurakkunnu - Kozhiyuvan. John paul vaathil thurakkunnu.

John Paul The Game is an interactive web game based on the movie John Paul Vaathil Thurakkunnu. Visit- for. John Paul Vaathil Thurakkunnu Malayalam Movie Trailer, Review. John Paul Vaathil Thurakkunnu Poster. The movie plot revolves around a village lad who attends an interview in the city and gets drawn into a web of deceit and. On a dream run - The Hindu. John paul vaathil thurakkunnu full movie. John paul vaathil thurakkunnu full movie free download. John paul vaathil thurakkunnu cast. John paul vaathil thurakkunnu review. John Paul Vaathil Thurakkunnu.